Niesamowita Polerka Samochodowa

Jedn? z us?ug, do wykonania w ramach auto detailingu jest glinkowanie.

Glinkowanie polega na dog??bnym oczyszczeniu lakieru lub innej powierzchni z r??nych zabrudze? jak np. sadza, ?ywica, resztki owad?w, drobiny asfaltu, py? z klock?w hamulcowych, a tak?e naloty rdzy.

Trzeba u?ci?li?, ?e wykonanie samego glinkowania nie usuwa rys, lecz wyci?ga z nich zabrudzenia, bez zmniejszania grubo?ci lakieru.

W zwi?zku z tym mo?na je bezpiecznie wykonywa? od czasu do czasu bez obawy o to, ?e uszkodzimy przez to jako?? lakieru naszego auta.

W Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki opr?cz us?ugi standardowego glinkowania, mo?na r?wnie? zleci? wykonanie tej us?ugi razem z korekt? lakieru, pozwalaj?c? pozby? si? do 70% zadrapa?.

W Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki mo?liwe jest wykonanie us?ugi na?o?enia polimeru.

Pow?oka polimerowa to gotowy preparat sk?adaj?cy si? ze sk?adnik?w organicznych i nieorganicznych, kt?ry nale?y na?o?y? w specjalny spos?b na lakier samochodowy.

Cho? warstwa ta jest cieniutka (jej grubo?? po na?o?eniu wynosi dziesi?tne cz??ci milimetra!), to tworzy warstw? zabezpieczaj?c? lakier przed szkodliwymi czynnikami zewn?trznymi. Dzi?ki temu spe?nia wiele funkcji:

* ?wietnie chroni auto nie tylko przed zanieczyszczeniami, ale r?wnie? przed kwasami, zarysowaniami, promieniowaniem UV oraz substancjami chemicznymi.

* Idealnie chroni lakier, nadaj?c mu dodatkowo wyrazisto??.

* Wyg?adza powierzchni? bez zb?dnych odbi? i hologram?w.

Pojedyncze polimery s? o wiele mniejsze od cz?steczek wody a dzi?ki temu maj? w?a?ciwo?ci hydrofobowe, czyli odpychaj? od siebie cz?steczki wody. Dzi?ki temu powierzchnia zabezpieczona polimerami jest wodoodporna a pojazd d?u?ej pozostaje czysty, bo brud z trudem do niej przylega.

A kiedy samoch?d w ko?cu jednak pobrudzi si?, to dzi?ki tej pow?oce ?atwiej go b?dzie umy?.

Cho? du?o r??nych czynnik?w mo?e wp?yn?? na decyzj? o zakupie auta, to u jej podstaw zawsze b?dzie ch?? posiadania w?asnego ?rodka transportu. Nale?y jeszcze zaznaczy?: niezawodnego ?rodka lokomocji, dlatego te? wszyscy zdajemy sobie spraw?, ?e przegl?dy techniczne, to podstawa.

Jednak wi?kszo?? z nas ? w?a?cicieli pojazd?w ? chcia?aby r?wnie?, aby nasze samochody dobrze prezentowa?y si? nie tylko, gdy s? nowe, ale przez d?ugie lata. Rozwi?zaniem mo?e by? auto detailing.

Jest to pakiet us?ug koncentruj?cych si? na wygl?dzie samochodu. Do tego zestawu zalicza si? precyzyjne mycie r?czne auta oraz czyszczenie jego wn?trza. Nast?pnie ma miejsce glinkowanie i polerowanie maj?ce na celu osi?gni?cie jak najlepszego wygl?du lakieru. Mo?liwe jest tak?e zabezpieczenie go na przysz?o?? dzi?ki na?o?eniu pow?oki polimerowej, kt?ra chroni? b?dzie lakier przed negatywnym dzia?aniem r??nego rodzaju czynnik?w.

Po takiej specjalnej sesji, ka?dy pojazd b?dzie wygl?da? ?wietnie, pomimo wielu tysi?cy przejechanych kilometr?w.

auto detailing grodzisk mazowiecki
auto detailing
car detailing
auto detailing grodzisk
https://superdetailing311.blogspot.com/2022/07/topowa-myjnia-samochodowa.html

https://numerjedenautodetailing52.blogspot.com/

Published
Categorized as News