Super Auto Detailing

Jedn? z mo?liwych opcji, z zakresu auto detailingu jest glinkowanie.

Glinkowanie to dog??bne oczyszczenie lakieru lub innej powierzchni z r??nych zabrudze? jak np. drobiny asfaltu, ?ywica, sadza, resztki martwych owad?w, py? z klock?w hamulcowych, a tak?e naloty rdzy.

Nale?y podkre?li?, ?e samo glinkowanie nie eliminuje rys, ale wydobywa z nich nieczysto?ci, nie zmniejszaj?c grubo?ci pow?oki lakierniczej.

W zwi?zku z tym mo?na glinkowanie bezpiecznie robi? od czasu do czasu bez obawy o to, ?e pogorszymy przez to jako?? pow?oki lakierniczej naszego auta.

W Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki poza standardowym glinkowaniem, mo?liwe jest te? wykonanie tej us?ugi wraz z korekt? lakieru, pozwalaj?c? pozby? si? do 70% rys.

W Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki mo?na zleci? na?o?enie polimeru.

Pow?oka polimerowa to specjalny preparat sk?adaj?cy si? ze sk?adnik?w organicznych i nieorganicznych, kt?ry nak?ada si? w specjalny spos?b na lakier samochodowy.

Cho? pow?oka ta jest bardzo cienka (jej grubo?? po na?o?eniu wynosi dziesi?tne cz??ci milimetra!), to tworzy pow?ok? zabezpieczaj?c? lakier przed niepo??danymi czynnikami zewn?trznymi. Dlatego te? spe?nia wiele funkcji:

* Bardzo dobrze chroni samoch?d nie tylko przed zabrudzeniami, ale tak?e przed kwasami, zadrapaniami, promieniowaniem UV i substancjami chemicznymi.

* Idealnie chroni lakier, nadaj?c mu przy tym intensywno?? i g??bi?.

* Wyg?adza powierzchni? bez zb?dnych odbi? i hologram?w.

Pojedyncze polimery s? mniejsze od cz?steczek wody a dzi?ki temu maj? w?a?ciwo?ci hydrofobowe, czyli odpychaj? od siebie cz?steczki wody. Dlatego te? powierzchnia potraktowana polimerami jest wodoodporna a samoch?d d?u?ej jest czysty, bo brud z trudem do niej przylega.

A gdy pojazd w ko?cu jednak pobrudzi si?, to dzi?ki zabezpieczeniu polimerami ?atwiej go b?dzie wyczy?ci?.

Cho? du?o r??nych czynnik?w mo?e wp?yn?? na podj?cie decyzji o zakupie auta, to u jej podstaw zawsze b?dzie ch?? posiadania w?asnego ?rodka transportu. Nale?y jeszcze doda?: ?rodka lokomocji, kt?ry nas nie zawiedzie, dlatego te? wszyscy zdajemy sobie spraw?, ?e przegl?dy techniczne, to sprawa podstawowa.

Jednak wi?kszo?? z nas ? w?a?cicieli pojazd?w ? wola?aby r?wnie?, aby nasze auta ?wietnie wygl?da?y nie tylko, gdy s? nowe, ale przez d?ugi czas. Rozwi?zaniem mo?e by? auto detailing.

Auto detailing to pakiet us?ug , kt?re koncentruj? si? na wygl?dzie pojazdu. W jego sk?ad wchodzi dok?adne r?czne mycie auta i czyszczenie go w ?rodku. Potem kolej na glinkowanie i polerowanie , kt?re ma poprawi? wygl?d lakieru. Mo?liwe jest tak?e zabezpieczenie go na przysz?o?? poprzez na?o?enie pow?oki polimerowej, kt?ra chroni? b?dzie lakier przed szkodliwym dzia?aniem r??nego rodzaju czynnik?w.

Po takim auto spa, ka?dy pojazd b?dzie ?wietnie si? prezentowa?, nawet je?li na liczniku ma ju? wiele tysi?cy przejechanych kilometr?w.

detailing samochodowy
auto detailing grodzisk
auto detailing grodzisk mazowiecki
auto detailing samochodowy

https://superautodetailing652.blogspot.com/

Published
Categorized as News