Topowy Auto Detailing

Jedn? z mo?liwych opcji, do wykonania w ramach auto detailingu jest glinkowanie.

Glinkowanie polega na dog??bnym oczyszczeniu lakieru lub innej pow?oki z r??nych zabrudze? jak np. drobiny asfaltu, ?ywica, sadza, resztki martwych owad?w, py? z klock?w hamulcowych, a tak?e naloty rdzy.

Trzeba wyja?ni?, ?e wykonanie samego glinkowania nie usuwa rys, tylko wydobywa z nich brud, bez zmniejszania grubo?ci pow?oki lakierniczej.

Dlatego mo?na glinkowanie bezpiecznie zleca? co jaki? czas bez obawy o to, ?e pogorszymy przez to jako?? pow?oki lakierniczej naszego pojazdu.

W Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki opr?cz us?ugi standardowego glinkowania, mo?na r?wnie? zleci? wykonanie tej us?ugi razem z korekt? lakieru, kt?ra pozwoli wyeliminowa? do 70% zarysowa?.

W Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki mo?liwe jest wykonanie us?ugi na?o?enia polimeru.

Warstwa polimerowa to gotowy preparat sk?adaj?cy si? ze sk?adnik?w organicznych i nieorganicznych, kt?ry nale?y na?o?y? w specjalny spos?b na lakier samochodowy.

Cho? warstwa ta jest bardzo cienka (jej grubo?? po aplikacji to dziesi?tne cz??ci milimetra!), to stanowi pow?ok? chroni?c? lakier przed niepo??danymi czynnikami zewn?trznymi. Dlatego te? spe?nia wiele funkcji:

* Bardzo dobrze chroni auto nie tylko przed brudem, ale r?wnie? przed kwasami, zarysowaniami, promieniowaniem ultrafioletowym i substancjami chemicznymi.

* Idealnie chroni lakier, nadaj?c mu przy tym intensywno?? i g??bi?.

* Wyg?adza powierzchni? bez zb?dnych hologram?w i refleks?w.

Pojedyncze polimery s? mniejsze od cz?steczek wody a dzi?ki temu maj? w?a?ciwo?ci hydrofobowe, czyli odpychaj? od siebie cz?steczki wody. Dlatego te? powierzchnia potraktowana polimerami jest wodoodporna a samoch?d d?u?ej jest czysty, bo brud prawie do niej nie przylega.

A kiedy samoch?d w ko?cu jednak zabrudzi si?, to dzi?ki zabezpieczeniu polimerami ?atwiej go b?dzie umy?.

Pomimo, ?e wiele r??nych spraw mo?e wp?yn?? na podj?cie decyzji o zakupie pojazdu, to u jej podstaw zwykle b?dzie ch?? posiadania w?asnych czterech k??ek. Trzeba jeszcze zaznaczy?: niezawodnego ?rodka lokomocji, dlatego te? wszyscy zdajemy sobie spraw?, ?e dbanie o to, aby samoch?d d?ugo nam s?u?y?, to podstawa.

Ale wi?kszo?? z nas ? posiadaczy samochod?w ? pragn??aby r?wnie?, aby nasze pojazdy dobrze wygl?da?y nie tylko, gdy s? nowe, ale zawsze. Rozwi?zaniem mo?e by? auto detailing.

Auto detailing to zestaw us?ug koncentruj?cych si? na wygl?dzie auta. W jego sk?ad wchodzi precyzyjne r?czne mycie pojazdu oraz sprz?tanie jego wn?trza. Potem kolej na glinkowanie i polerowanie maj?ce na celu osi?gni?cie jak najlepszego wygl?du lakieru. Mo?na tak?e zabezpieczy? go na przysz?o?? poprzez na?o?enie pow?oki polimerowej, chroni?cej lakier przed szkodliwym dzia?aniem r??nego rodzaju czynnik?w.

Po takiej specjalnej sesji, ka?dy samoch?d b?dzie ?wietnie si? prezentowa?, pomimo wielu tysi?cy przejechanych kilometr?w.

detailing samochodowy
detailing samochodowy
detailing samochodowy
detailing samochodowy
detailing samochodowy
https://niesamowityautodetailing.blogspot.com/
https://niesamowityautodetailing.blogspot.com/2022/07/niesamowity-auto-detailing.html

https://topowyautodetailing348.blogspot.com/

Published
Categorized as News